Mapy przyrodnicze: MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI

Mateusz Rąbalski
09.05.2015

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000

Mapa została opublikowana w latach 1976 - 1990r pod redakcją naukową C. Kolago, w języku polskim.

Mapa obejmuje obszar całej Polski.

Na mapie przedstawiono obszary o różnej wydajności, głębokość pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego, hydroizohipsy, przejawy wód mineralnych. Wyznaczono obszary o różnym stopniu izolacji pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego. Zaznaczone zostały również punkty stacjonarnych obserwacji wód podziemnych. Na przekrojach hydrogeologicznych dołączonych do każdego arkusza, pokazano zwierciadło wody oraz litologię skał, w aspekcie stopnia ich przepuszczalności. Na mapie wyróżniono jednostki hydrogeologiczne: regiony, podregiony, rejony. Ponadto na każdym arkuszu zamieszczono trzy mapy w skali 1:500 000:

    * mapę przepuszczalności utworów powierzchniowych oraz głębokości pierwszego zwierciadła wód podziemnych,
    * mapę miąższości utworów wodonośnych w czwartorzędzie,
    * mapę wodoprzewodności głównego użytkowego poziomu wodonośnego oraz jakości wód.

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000 finansowana była ze środków budżetowych.

zobacz: mapa hydrogeologiczna

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie