Mapy gospodarcze: MAPA GEOLOGICZNO-GOSPODARCZA POLSKI

Krzysztof Jagielski
09.05.2015

MAPA GEOLOGICZNO-GOSPODARCZA POLSKI
W SKALI 1:50 000

Mapa geologiczno - gospodarcza Polski (MGGP) w skali 1:50 000
OPIS MAPY

Pierwszymi mapami geologiczno-gospodarczymi wykonywanymi w Państwowym Instytucie Geologicznym były szkice surowcowe opracowywane w ramach sporządzania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000. Arkusze promocyjne Mapy geologiczno-gospodarczej ark. Kielce i Chęciny ukazały się w 1990r. Od 1997 roku na podstawie "Instrukcji opracowania Mapy geologiczno-gospodarczej w skali 1:50 000" rozpoczęto realizację programu sporządzania tej mapy.

Mapa jest kartograficznym odwzorowaniem występowania kopalin w strefie przypowierzchniowej i wgłębnej oraz gospodarki złożami na tle wybranych elementów górnictwa i przetwórstwa kopalin, hydrogeologii, geologii inżynierskiej, przyrody, krajobrazu i zabytków kultury. Mapa opracowywana jest w układzie "1942" Celem mapy jest przedstawienie:

    * perspektyw i prognoz występowania kopalin,
    * stanu zagospodarowania i klasyfikacji złóż kopalin,
    * rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń środowiska przyrodniczego związanych z występowaniem złóż oraz eksploatacją i przeróbką kopalin,
    * wybranych elementów hydrogeologicznych w celu ochrony wód i podziemnych przed nieracjonalnym zagospodarowaniem,
    * obiektów przyrodniczych i obszarów chronionych,
    * obiektów dziedzictwa kulturowego,
    * warunków podłoża budowlanego.

Mapa przeznaczona jest głównie dla potrzeb planowania przestrzennego do wykorzystania przez regionalne oraz lokalne samorządy i organy administracji państwowej.

Mapa składa się z:

    * planszy głównej, obszernego tekstu objaśniającego wraz z tabelami i mapami uzupełniającymi (arkusz na tle: jednostek fizjograficznych, budowy geologicznej, głównych zbiorników wód poziemnych i europejskich przyrodniczych systemów ochrony przyrody w skali 1:5000 000)
    * komputerowej bazy danych o złożach kopalin.

Głównym wykonawcą MGGP jest Państwowy Instytut Geologiczny, który koordynuje całość prac i zajmuje się ostateczną redakcją arkuszy MGGP realizują wszystkie liczące się przedsiębiorstwa geologiczne w Polsce oraz kilka mniejszych firm, a także jednostki naukowe. Mapa wykonywana jest w systemie firmy INTERGRAPH.

Merytoryczny nadzór, kontrolę projektowania i sporządzania MGGP sprawują w ramach PIG:

    * Główny Koordynator MGGP,
    * Zespół redakcyjny,
    * Zespół obróbki cyfrowej,
    * Koordynatorzy regionalni w Warszawie i Oddziałach PIG

Mapa geologiczno - gospodarcza Polski przyjmowana jest przez Komisję Opracowań Kartograficznych w wersji autorskiej i ostatecznie redagowana w zespołach redakcji i obróbki cyfrowej.

Zestawienie obiektów zamieszczonych w objaśnieniach do MGGP:

    * OGÓLNE: ramka mapy; granica państwa; granica województwa; granica gminy, miasta; siedziba urzędu gminy, miasta;
    * KOPALINY: kopaliny energetyczne; kopaliny metaliczne; kopaliny chemiczne; kopaliny skalne;
    * KLASYFIKACJA ZŁÓŻ: małokonfliktowe dla środowiska; konfliktowe; bardzo konfliktowe; GÓRNICTWO I PRZETWÓRSTWO KOPALIN: granica obszaru perspektywicznego; granica obszaru prognostycznego; granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania; miejsca wystąpienia kopalin (wybrane wyrobiska lokalne, dla których sporządza się kartę informacyjną występowania kopalin); granica złoża o zasobach udokumentowanych w kat. A+B+C1; granica złoża o zasobach udokumentowanych w kat. C2 ; granica złoża o zasobach zarejestrowanych; kopalnia odkrywkowa i jej nazwa; szyb kopalni podziemnej i jej nazwa; szyb eksploatacyjny gazu ziemnego; szyb eksploatacyjny ropy naftowej; szyb eksploatacyjny soli kamiennej; kopalnia; granica obszaru górniczego; granica terenu górniczego; zakłady przeróbki kopalin; zwały odpadów mineralnych;
    * WODY; źródło; źródło objęte systematycznymi obserwacjami; obszar źródliskowy; granica działu wodnego; ujęcie wód powierzchniowych; ujęcie wód podziemnych; ujęcie wód leczniczych i mineralnych; ujęcie wód termalnych; granica zbiornika retencyjnego; klasa czystości wód w rzekach; miejsce zrzutu wód kopalnianych; granica głównego zbiornika wód podziemnych; granica obszarów o zdegradowanej jakości wód podziemnych; granica leja depresyjnego; uzdrowisko; granica strefy ochronnej "C" uzdrowiska; granica obszaru górniczego wód leczniczych i mineralnych; granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wód;
    * WARUNKI PODŁOŻA BUDOWLANEGO: podłoże o warunkach korzystnych; podłoże o warunkach niekorzystnych; obszar występowania szkód górniczych;
    * OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU I ZABYTKÓW: grunty orne klasy I-IVa; łąki; lasy ochronne; lasy gospodarcze; zieleń urządzona; granica parku narodowego (istniejącego i projektowanego); granica strefy ochronnej parku narodowego; granica parku krajobrazowego (istniejącego i projektowanego); granica strefy ochronnej parku krajobrazowego; granica obszaru chronionego krajobrazu; granica strefy przyrodniczo-krajobrazowej; granica rezerwatu przyrody (istniejącego i projektowanego); aleja drzew pomnikowych; pomnik przyrody żywej (istniejący i projektowany); pomnik przyrody nieożywionej (istniejący i projektowany); użytek ekologiczny; park wiejski; stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej (istniejące i proponowane); głazy narzutowe o średnicy >1.5 m; jaskinie; stanowisko archeologiczne; granica zabytkowego zespołu architektonicznego; zabytkowe obiekty chronione; miejscowość letniskowa; Obszary Natura 2000 (od 2005 r.).
    * STREFA WYBRZEŻA MORSKIEGO: osady delt rzecznych; osady stożków napływowych; osady plaż; wydmy nadmorskie; granica strefy redepozycji osadów dennych; granica strefy o przewadze abrazji osadów dennych; kierunek przemieszczania się osadów; brzeg klifowy: ustabilizowany, abradowany; brzeg wydmowy: ustabilizowany, abradowany; sztuczne zasilanie brzegu; zabudowa hydrotechniczna; granica wód wewnętrznych; kilometraż linii brzegowej; izobaty (co 5 m); tory wodne; granica strefy o średniej liczbie dni z lodem; granica strefy tworzenia się zwałów lodowych; granica strefy występowania wód zasolonych w obrębie użytkowego poziomu wodonośnego; granica wyrobisk porefulacyjnych granica czynnych klapowisk i pól refulacyjnych; granica starych pól refulacyjnych (rok zakończenia składowania); stacje pomiarowe IMiGW: porty morskie; przystanie morskie; latarnie morskie.

Mapa geologiczno - gospodarcza Polski finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mapa geologiczno - gospodarcza Polski

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.