Wycieczka szkolna – kto podpisuje umowę z biurem podróży

Czy dyrektor ma obowiązek zawrzeć umowę z biurem podróży na organizację zielonej szkoły? W umowie szkoła figuruje jako zamawiający, który zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za pobyt uczestników, a także do zapłaty ewentualnych kar umownych, w sytuacji, jeśli do wycieczki nie doszłoby z winy uczestników. W budżecie szkoły nie ma paragrafu, z którego można by pokryć takie zobowiązanie.

Odpowiedź

Umowę taką powinien zawrzeć kierownik wycieczki.

Uzasadnienie:

Zielona szkoła jest wycieczką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Rozporządzenie to wskazuje w § 9 ust. 1, że dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.

Obowiązki kierownika wycieczki określa § 10 rozporządzenia, zgodnie z którym kierownik:

 1. opracowuje program i regulamin wycieczki;
 2. zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
 3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
 4. zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
 5. określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;
 6. nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
 7. organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki;
 8. dokonuje podziału zadań wśród uczniów;
 9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
 10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej szkole.

Do zadań kierownika wycieczki należy zatem m.in. organizacja noclegów dla uczniów, jak również dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki. Taka treść przywołanych regulacji wskazuje zatem, że to do zadań kierownika wycieczki, a nie dyrektora, należy zawarcie umów na organizację wycieczki.

Zapamiętaj:

W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055)

 

Michał Łyszczarz
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ, pracuje w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.