Mapy przyrodnicze: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski

Krzysztof Jagielski
09.05.2015

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski

w skali 1:50 000


Opracowywana od 1953 r., a publikowana od 1954 r. i od około 1967 r. systematycznie w oparciu o ujednoliconą metodykę, w języku polskim.

Mapa obejmuje obszar całej Polski. Mapa jest ilustrowana jednym lub dwoma charakterystycznymi dla danego obszaru przekrojami geologicznymi. Do każdego arkusza są opracowane objaśnienia tekstowe w postaci broszury, w których omówiono budowę geologiczną obszaru objętego mapą, przedstawiono profile ważniejszych otworów wiertniczych oraz wyniki badań terenowych i laboratoryjnych. Do objaśnień dołączane są szkice w skali 1:100 000: geomorfologiczny i geologiczny odkryty.

SMGP to mapa zakryta, litologiczno-stratygraficzna, uwzględniająca genezę, tektonikę i stosunki miąższościowe. Odzwierciedla budowę geologiczną w strefie przypowierzchniowej, przy uwzględnieniu pionowego profilu stratygraficzno-litologicznego badanego obszaru; określa możliwości występowania surowców mineralnych, obrazuje stosunki hydrogeologiczne oraz warunki geologiczno-inżynierskie. Zawiera ponadto informacje z geologii dynamicznej, geomorfologii, paleogeografii, ochrony środowiska, itp.

Mapa opracowywana jest w układzie "1942".

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski jest wykonywana w oparciu o:

    * Instrukcję opracowania i wydania SMGP w skali 1:50 000.
    * Metodykę opracowania SMGP w skali 1:50 000.

Obecnie w realizacji SMGP, obok Państwowego Instytutu Geologicznego biorą udział przedsiębiorstwa geologiczne, wyższe uczelnie, PAN i spółki prywatne, razem 42 jednostki organizacyjne.

Generalnym koordynatorem i wykonawcą od 1995 roku jest PIG. Koordynację prac nad mapą - jako obowiązek statutowy prowadzi w całym kraju Państwowy Instytut Geologiczny, który powołał do tego celu zespół z głównym koordynatorem SMGP na czele. Cały cykl opracowania mapy, od projektowania badań do odbioru końcowego opracowania autorskiego przez Komisję Opracowań Kartograficznych MŚ jest opiniowany i konsultowany przez 18-tu koordynatorów regionalnych i sześciu koordynatorów badań specjalistycznych, publikacji i komputeryzacji.

Mapa Geologiczna Polski

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie