Mapy przyrodnicze: Mapa Geośrodowiskowa Polski

Marek Szydełko
09.05.2015

W SKALI 1:50 000

Mapa geośrodowiskowa Polski (MGP), w skali 1:50 000

Mapa geośrodowiskowa Polski wykonywana jest od 2002 roku. Składa się ona z dwóch plansz: plansza A zawiera zaktualizowane treści MGGP, rozszerzone od 2005 r. o system NATURA 2000, a plansza B - treści dotyczące geochemii środowiska i możliwości lokalizowania składowisk odpadów zapisane w warstwie informacyjnej "Ochrona powierzchni Ziemi". Treści arkuszy MGGP aktualizowane są w cyklu pięcioletnim, a prace te rozpoczęto od terenu województw śląskiego i opolskiego. Harmonogram prac przewiduje zakończenie ich w 2011 r.

Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 składa się z dwóch plansz: plansza A zawiera zaktualizowane treści MGG, a plansza B - nowe treści dotyczące geochemii środowiska zapisane w warstwie informacyjnej "Ochrona powierzchni Ziemi" i w także nowych warstwach informacyjnych: składowanie odpadów i system NATURA 2000.

Głównym celem opracowania i wprowadzenia nowej warstwy tematycznej jest takie przedstawienie i interpretacja geośrodowiskowa danych geochemicznych, aby wynikające z nich wnioski były zrozumiałe i wykorzystywane przez niespecjalistów, pozwalając im podejmować prawidłowe decyzje oraz mogły być pomocne np. w planowaniu przestrzennym gmin, powiatów i województw. Podstawowym założeniem realizacji tej warstwy tematycznej jest wykorzystanie, będącej w posiadaniu Państwowego Instytutu Geologicznego, bogatej bazy danych geochemicznych. W związku z tym, treść arkuszy jeste zróżnicowana i zależy od stopnia pokrycia terenu opróbowaniem wykonywanym w ramach realizowanych wcześniej tematów. W grupie tematycznej geochemia środowiska w ramach warstwy informacyjnej "Ochrona powierzchni Ziemi" przedstawia się:

    * lokalizację miejsc opróbowania,
    * zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi,
    * zanieczyszczenie gleb pierwiastkami promieniotwórczymi,
    * zanieczyszczenie gleb związkami organicznymi,
    * zanieczyszczenie osadów wodnych metalami ciężkimi,
    * wielkość emanacji radonowych,
    * klasyfikację gleb w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi
    * klasyfikację osadów wodnych w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony
    * stopień zagrożenia głównego użytkowego poziomu wodonośnego.

Celem opracowania warstwy "Składowanie odpadów" jest wskazanie obszarów, które są preferowane do traktowania ich jako potencjalne miejsca dla lokalizacji składowisk odpadów, przy respektowaniu ograniczeń wynikających z wymagań ochrony środowiska przyrodniczego. Na warstwie tej przedstawia się:

    * obszary o bezwzględnym zakazie lokalizacji składowisk,
    * obszary preferowane ze względów geośrodowiskowych do lokalizacji składowisk,
    * obszary możliwej lokalizacji składowisk z koniecznością wykonania sztucznych barier izolacyjnych,
    * wyrobiska poeksploatacyjne, które mogą być rozpatrywane jako potencjalne miejsca składowania odpadów.

Głównym wykonawcą MGsP 1:50 000 jest Państwowy Instytut Geologiczny, który koordynuje całość prac i zajmuje się ostateczną redakcją arkuszy. Mapę realizują wszystkie liczące się przedsiębiorstwa geologiczne w Polsce oraz kilka mniejszych firm, a także jednostki naukowe. Mapa wykonywana jest w systemie firmy INTERGRAPH.

Merytoryczny nadzór, kontrolę projektowania i sporządzania Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 sprawują w ramach Państwowego Instytutu Geologicznego:

    * Główny Koordynator MGsP 1:50 000,
    * Zespół redakcyjny,
    * Zespół obróbki cyfrowej,
    * Koordynatorzy regionalni w Warszawie i Oddziałach PIG

Mapa geośrodowiskowa Polski przyjmowana jest przez Komisję Opracowań Kartograficznych w wersji autorskiej i ostatecznie redagowana w zespołach redakcji i obróbki cyfrowej.

MGsP finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Mapa Geośrodowiskowa Polski

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie